22 Mart 2012 Perşembe

Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG'de yayımlandı

Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG'de yayımlandı Perşembe, 22 Mart 2012, 07:48 Kaynak: TurkeyHaberler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ARICILIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 30/11/2011 tarihli ve 28128 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ArıcılıkYönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdakişekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. "d) Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiyeait ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığıyla,diğer tüzel kişiliklere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacakarıcılar da Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşmayapar." "e) Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin il/ilçe müdürlüğünegideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine MahsusYurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevkadresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş gün içerisinde konakladığıilin il/ilçe müdürlüğüne, veteriner sağlık raporu ile başvurarak EK-1'de yer alanArı Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB'si olmayan arıcının veteriner sağlıkraporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendiarazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKBalması gerekir." "f) Alınacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilenadresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları, il/ilçemüdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğuyerden kaldırılır. İl/ilçe müdürlüğü, işgal edenler hakkında 26/9/2004 tarihlive 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere,Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaldırma sürecinde meydana gelenzarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır. Mücbirsebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışına götürmek zorunda kalan arıcıyail/ilçe müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz,arıcı beş gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir." MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1) Arı Konaklama Belgesi ektekişekilde değiştirilmiştir. MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. -DirectFN Haber Merkezi- haber@directfn.com www.directfn.com.tr, www.directfn.com, www.duinvest.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder